Verslag presentatie dr. Lilian Beijer 5 november 2022

In haar key note lezing riep Lilian Beijer logopedisten op om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken bij het profileren van hun kennis en kunde en het bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen en een toekomstbestendige zorg.

Haar boodschap in het kort luidt: Oriënteer je op actuele ontwikkelingen en ga na hoe je de meerwaarde van de logopedie over het voetlicht kunt brengen, ofwel ‘framen’, op een manier die aansluit bij de speerpunten en doelen van beleidsmakers bij overheid en zorgverzekeraars.

Beginnend vanuit een breed kader belicht zij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die binnen de Verenigde Naties zijn afgesproken (www.sdgnederland.nl). Het werk van logopedisten draagt aan meerdere van deze doelen direct bij waaronder goede gezondheid en welzijn, ongelijkheid verminderen en kwaliteitsonderwijs.
In vogelvlucht nam ze de aanwezigen vervolgens mee langs belangrijke nationale en internationale ontwikkelingen die ertoe leiden dat de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg onder druk staat. Het gaat bijvoorbeeld om vergrijzing, toenemend aantal chronisch zieken, toenemend aantal eenzame ouderen, stijgende zorgkosten, nieuwe technologische mogelijkheden en de meer mondige patiënt.

Lilian ging in op de vraag waar de uitdagingen en kansen liggen voor de logopedie, gezien deze ontwikkelingen.
Hiertoe raadt ze aan om het logopedische vakgebied te positioneren in functie van het  missie gedreven innovatiebeleid van Gezondheid en Zorg van Health-Holland, oftewel de topsector Life Sciences & Health (www.health-holland.com). De centrale missie van Health-Holland is, dat in 2040 mensen vijf jaar langer in goede gezondheid leven en de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status met 30% verkleind worden (+5, -30). Dit wil de overheid bereiken door veranderingen van de leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met chronische ziekten en dementie. Dit klinkt allemaal abstract, maar wordt in de praktijk vertaald door financiering van concrete projecten en bijvoorbeeld ook door nieuwe afspraken zoals opgesteld in de punten die genoemd staan in het Integraal  Zorgakkoord. Een voorbeeld van de uitvoering van het overheidsbeleid is het initiatief De Juiste Zorg op de Juiste Plek (www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl).
Logopedisten zouden zich af moeten vragen hoe zij vanuit hun expertise bij kunnen dragen aan de missie en de hieruit voortvloeiende doelen. Hiervoor zullen zij de rol van innovator en ondernemer voortvarend moeten oppakken. Denk bijvoorbeeld aan de centrale missie om gezondheidsverschillen te verkleinen. Fundamenteel hierbij is voldoende taalontwikkeling om gezondheidsinformatie te begrijpen en over de eigen gezondheid kunnen communiceren. Logopedisten hebben hierbij een essentiële bijdrage in het geval van kinderen en volwassenen met taal- en spraak(ontwikkelings)problemen.

Hoe weten we nu of een vernieuwing ook een vernieuwing ten goede is? In het Quadruple aim model staan vier doelen genoemd die door beleidsmakers en managers gebruikt worden om zorginnovaties te evalueren. De doelen zijn: verbeteren van de ervaren zorgkwaliteit, verbeteren van de gezondheid van de bevolking, verlagen van de zorgkosten en verbeterde beleving van de zorgverlener. Ter illustratie en inspiratie presenteerde Lilian enkele aansprekende voorbeelden van innovaties waarbij diverse disciplines, ook paramedisch, zijn betrokken en die in hoge mate voldoen aan Quadruple aim.
Meer inspiratie  op doen? Kijk op:
www.zorginnovatie.nl
www.zorgvoorinnoveren.nl