Privacy

Privacy Verklaring

Logoscientia, gevestigd aan Gebr. Conijnstraat 53 in Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 1 Contactgegevens:

Website:                                 https://www.logoscientia.nl
Adres:                                     Gebr. Conijnstraat 53,
                                               1444 HM, Purmerend
Telefoonnummer:                  +31 6 10571645

M. van Alphen is de Functionaris Gegevensbescherming van Logoscientia. Zij is te bereiken via secretaris@logoscientia.nl

Artikel 2 Persoonsgegevens die wij verwerken

Logoscientia verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens: Voor- en achternaam, initialen, geslacht, geboortedatum
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Opleidingsgegevens: status opleiding (premaster/master/alumni), afstudeerjaar, afstudeeronderwerp
 • Beeldmateriaal: foto’s en video-opnames van Logoscientia activiteiten
 • Betaalgegevens: IBAN nummer, toestemming automatische incasso
 • Extra gegevens Dag van de Logopediewetenschap: beroep/functie, naam instelling/praktijk

Artikel 3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@logoscientia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Logoscientia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie over activiteiten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Logoscientia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Artikel 5 Geautomatiseerde besluitvorming

Logoscientia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logoscientia) tussen zit. Logoscientia gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress, webprogramma om website te maken op onze webserver met functionaliteit van reactieformulieren.
 • Limesurvey: webprogramma om vragenlijsten mee uit te zetten onder leden.
 • Nextcloud, webprogramma om documenten centraal op de webserver te bewaren en verwerken.
 • Microsoft Office voor kantoor en administratieve doeleinden.
 • MailChimp: programma om nieuwsbrieven te maken en verspreiden.

Artikel 6 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Logoscientia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle gegevens genoemd in Artikel 2 worden bewaard zo lang u lid bent van Logoscientia.
Bij uittreden of bij overlijden hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens, contactgegevens, opleiding gegevens, dag van de logopediewetenschap gegevens > bewaartermijn 2 jaar > afronden administratieve handelingen en afronden boekjaar.
 • Beeldmateriaal > bewaartermijn: 5 jaar > profilering van Logoscientia.
 • Betaalgegevens > bewaartermijn: 7 jaar > fiscale bewaarplicht.

Artikel 7 Delen van persoonsgegevens met derden

Logoscientia verstrekt gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Artikel 8 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Logoscientia.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Logoscientia gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Artikel 9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logoscientia en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@logoscientia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Logoscientia wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 10 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Logoscientia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretaris@logoscientia.nl


Artikel 11 Beeldmateriaal en Social Media

Logoscientia maakt foto’s of video-opnames tijdens hun activiteiten. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt ter behoeve van de profilering van Logoscientia en kan geplaatst worden op social media, zoals de website, Facebook, Instragram en LinkedIn.
Zonder nadrukkelijk bezwaar behoudt Logoscientia het recht om dit beeldmateriaal te maken en te publiceren.

U kunt een bezwaar tot publicatie van beeldmateriaal sturen naar secretaris@logoscientia.nl.

Hieronder de privacyverklaring als pdf.