Nieuwe datum Capita Selecta; Diagnostiek en therapie van afasie: het belang van werkwoorden

In verband met het samenvallen van de Capita Selecta lezing van Roelien Bastiaanse met de
Afasieconferentie “State of the Art 2017” op vrijdag 6 oktober, zal de lezing van Roelien Bastiaanse
worden verplaatst naar 24 november a.s.

Onderstaand treft u de aangepaste uitnodiging aan. Mocht u zich al hebben aangemeld, dan
ontvangt u apart een mail met het verzoek u opnieuw aan te melden.

 

Het Academisch Netwerk Logopedie Utrecht (ANLU) organiseert een jaarlijkse lezingencyclus over logopedische onderwerpen.
Zij nodigen u van harte uit voor de Capita Selecta voordracht van

Prof. dr. Roelien Bastiaanse

Hoogleraar Neurolinguïstiek, directeur EMCL, IDEALAB

De titel van deze Capita Selecta voordracht is:

Diagnostiek en therapie van afasie: het belang van werkwoorden.

Vrijdag 24 november 2017, 15.30 – 17.00 uur

Hogeschool Utrecht, de Uithof (precieze locatie wordt later bekendgemaakt)

De lezing is gratis en voor iedereen toegankelijk

U ontvangt een bewijs van deelname. Aantal studiebelastingsuren: 2.

Wilt u erbij zijn, dan kunt u zich hier aanmelden tot en met vrijdag 17 november 2017

De spreker: Prof. Dr. Roelien Bastiaanse

Roelien Bastiaanse is hoogleraar Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisatie verworven taalstoornissen. Zij is op zoek naar linguïstische verklaringen voor patronen in het taalgebruik van mensen met afasie, waarbij de nadruk ligt op woordvolgorde en werkwoorden. Bastiaanse heeft altijd nauw samengewerkt met logopedisten uit binnen- en buitenland en vertaalt haar wetenschappelijke bevindingen naar diagnostisch en therapeutisch materiaal. Bastiaanse is directeur van de European Master’s in Clinical Linguistics (EMCL) en lokaal directeur van het International Doctorate in Experimental Approaches to Language and Brain (IDEALAB), beide programma’s die van de EU het prestigieuze Erasmus Mundus label of excellence hebben ontvangen.

 

 

Abstract

Mensen met afasie worden vaak logopedisch behandeld, maar uit de meeste Randomized Control Trials (RCTs) blijkt dat de effecten van afasietherapie gering zijn. Als men er echter van uitgaat dat de aard en ernst van afasie per individu verschillen en dat zinvolle therapie afgestemd moet zijn op gedegen diagnostiek, dan kan men betwijfelen of RCTs wel geschikt zijn om de effecten van afasietherapie te onderzoeken. In deze lezing zal worden betoogd dat er met een uitgelezen afstemming van diagnostiek en therapie en het gebruik van de zogenaamde multiple-baseline across behavior methodologie wel degelijk positieve resultaten van afasie-therapie te behalen zijn.

De focus zal liggen op de diagnostiek en therapie van werkwoordproductie en de effecten van dergelijke training op het taalgebruik in het dagelijks leven. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan de achterliggende theorieën over het gebruik van werkwoorden, de tests en therapieprogramma’s die wij in Groningen ontwikkeld hebben, de problemen die ontstaan wanneer dergelijke tests en programma’s omgezet moeten worden in Apps, maar vooral ook op de effecten van taaltherapie en hoe je die kunt meten.

In de activiteiten van het Academisch Netwerk Logopedie Utrecht staan wetenschappelijke onderbouwing en innovatie van het logopedisch handelen centraal. In het ANLU wordt samengewerkt tussen Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht en de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.