Abstract van Zaalen

Titel: De unieke rol van de logopedist binnen interprofessioneel samenwerken

Dr. Yvonne van Zaalen

Associate Professor Fontys Hogeschool

Gezondheids- en welzijnsvraagstukken van burgers en maatschappij bewegen zich zelden enkel en alleen binnen de scheidslijnen van bestaande disciplines. Zorg- en welzijnsprofessionals moeten daarom goed in staat zijn om adequaat met elkaar samen te werken in dienst van een optimale zorgverlening of ondersteuning voor de burger binnen onze participatiemaatschappij. Er is sprake van multidisciplinair of interprofessioneel samenwerken wanneer meer dan twee personen met een verschillende professionele achtergrond met elkaar samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken (van Zaalen e.a., 2018). Deze manier van samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. Hoogwaardige specialisatie heeft geleid tot een eenzijdig perspectief op de complexe werkelijkheid van de burger en een eigen disciplinegebonden taalspel van betekenisgeving. Een taalspel dat de communicatie tussen de disciplines ernstig bemoeilijkt. Disciplinegebonden communicatie, de jarenlange tendens naar specialisatie, het gebrek aan vaardigheden om met complexiteit om te gaan, de impliciet verschillende wereld- en mensbeelden, het ontbreken van kennis en erkenning van andere betrokken disciplines – het zijn voorbeelden van factoren die multidisciplinair en interprofessioneel samenwerken bemoeilijken. Nog los van organisatorische, financiële en informatietechnologische vraagstukken die moeten worden opgelost. Kennen en (h)erkennen, vertrouwen, motivatie, gelijkwaardigheid, open communicatie binnen een helder proces van besluitvorming zijn daarbij vanzelfsprekend sleutelbegrippen. Welke plaats de logopedist heeft en kan hebben zal in deze presentatie worden toegelicht.