Abstract van Buuren

Titel: Voedingsproblemen gerelateerd aan dementie: een conceptueel model

Achtergrond: Mensen met dementie kunnen voedingsproblemen ontwikkelen. Met voedingsproblemen wordt elk probleem bedoeld dat kan optreden gedurende eten en drinken. Voedingsproblemen kunnen resulteren in enorme consequenties, zoals dehydratie, ondervoeding en een verminderde kwaliteit van leven. Voedingsproblemen zijn complex en kunnen niet beschouwd worden als een geïsoleerd probleem. Zo hebben fysieke, cognitieve, gedragsmatige, sociale, culturele en omgevingsfactoren invloed op het eten en drinken. Om deze reden zijn diverse zorgprofessionals betrokken bij het signaleren en compenseren van voedingsproblemen gerelateerd aan dementie. Inzicht in voedingsproblemen en de hiermee samenhangende factoren is noodzakelijk om de dagelijkse kwaliteit van multidisciplinaire zorg voor mensen met dementie te verbeteren.

Doelstelling: Het ontwikkelen en valideren van een conceptueel model gefocused op voedingsproblemen gerelateerd aan dementie, om een diepgaand inzicht te verkrijgen in alle factoren die samenhangen met deze voedingsproblemen. Dit model kan evidence-based richting geven aan het ontwikkelen van accurate instrumenten om voedingsproblemen vroegtijdig en adequaat te signaleren en te compenseren.

Methode: Een kwalitatief design met een grounded theory approach is toegepast in deze studie. Focusgroepen met experts op het gebied van voedingsproblemen gerelateerd aan dementie hebben plaatsgevonden. De data is vervolgens geanalyseerd, waarbij Atlas.ti 8 is gebruikt. Vervolgens is het opgestelde conceptuele model gevalideerd middels interviews met experts.

Resultaten: Er hebben drie focusgroepen met in totaal twintig zorgprofessionals van zeven disciplines plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig conceptueel model. Het model is vervolgens gevalideerd door middel van interviews. Het definitieve model beschrijft voedingsproblemen gerelateerd aan dementie.

Conclusies: Dit conceptuele model is ontwikkeld om inzicht te krijgen in voedingsproblemen gerelateerd aan dementie. Daarnaast geeft het richting aan het ontwikkelen van een evidence-based instrument om deze voedingsproblemen te kunnen signaleren. Dit is noodzakelijk om de consequenties van voedingsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Aanbevelingen: De aanbeveling is om in de toekomst een instrument te ontwikkelen om voedingsproblemen vroegtijdig en adequaat te signaleren en vervolgens te kunnen behandelen of compenseren.