Abstract Nijenhuis

Coaching van de omgeving van kinderen met (risico op) taalproblemen, voor de logopedist vanzelfsprekend?!

De taalontwikkeling van kinderen wordt multifactorieel beïnvloed, in de eerste plaats door de directe omgeving thuis, in de buurt, op de kinderopvang/ peuterspeelzaal en op school. Veelal komt de logopedist hierbij pas kijken als er zich een (vermoeden van een) taalprobleem voordoet. Echter, de expertise van de logopedist zou ook al in eerdere fasen en in meer verschillende contexten kunnen worden ingezet dan nu het geval is.

De logopedist heeft expertise in huis om diagnostiek en behandeling te bieden aan het individuele kind, maar betrekt ook ouders en andere belangrijke naasten in de omgeving van het kind in de behandeling. Dit vergt verschillende competenties. In deze presentatie wordt stilgestaan bij de competenties die van pas komen bij het samenwerken met ouders en andere professionals. Hierbij komt de vraag op: valt dit onder coaching, training, of iets anders? Hierbij wordt lopend onderzoek van het lectoraat Zorg voor Communicatie betrokken, waarin o.a. de training voor pedagogisch medewerkers  ‘Met Taal Vooraan’ is ontwikkeld, die door logopedisten wordt aangeboden. Als afgeleide hiervan hebben studenten logopedie een co-coachingstraject aangeboden aan dezelfde doelgroep. De eerste resultaten van deze twee trajecten zullen worden besproken. Tenslotte wordt gesproken over verschillende visies op de ‘coachende logopedist’ en wordt een toekomstbeeld geschetst.

Dr. Karin Nijenhuis